Vietnamese English French Spanish

Văn bản pháp quy vật liệu không nung

Ngày 05/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng thay thế cho Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007. Nghị định bao gồm 6 Chương 45 Điều và có hiệu ...
Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) là định mức kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị ...
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số ...
Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.  Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình ...
Chương trình phát triển VLXKN đã được phổ biến rộng rãi và được các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cấp chính quyền, doanh ...
Ngày 28/4/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTG về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2010. Phù hợp với Quy hoạch ...
Go to top